جدول عناوین طرح واره های مربوط به مصاحبه دکتری سال 1400 منتشر شد
متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری سال 1400 می توانند جهت دریافت فایل عناوین طرح واره به تفکیک رشته / گرایش روی لینک زیر کلیک نمایند.