با توجه به درخواست بخشی از متقاضیان شروع کارگاه های هفت گانه جناب آقای دکتر تفقدی نیا از دوشنبه 22 دی ماه خواهد بود