کارگاه آموزشی غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید 
کارگاه آموزشی
غشاهای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی برای جداسازی مایعات: از ساخت تا کاربرد
Chemical-Resistant Nanofiltration Membranes for Liquid Separations: From Fabrication to Application
 با سرفصل های ذیل در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با موفقیت  برگزار گردید 

•    مقدمه ای بر فناوری غشایی، جداسازی مایعات با استفاده از غشاها، روش های ساخت غشا 
•    روش های ساخت غشای نانوفیلتراسیون مقاوم به مواد شیمیایی در دو نوع غشای تخت و الیاف توخالی
•    روش های تست عملکرد غشا
•    کاربردهای غشای نانوفیلتراسیون مقاوم به حلال در صنایع مختلف
•    پرسش و پاسخ