اطلاعیه تعویق کارگاه های آموزشی تخصصی به شهریور ماه
با توجه به دستورالعمل های اجرایی ، کلیه کارگاه های تخصصی و دوره های آموزشی مجازی سازمان به شهریورماه موکول گردیده است لذا از تمامی متقاضیان درخواست می گردد از پرداخت هرگونه وجه ثبت نام در کلاس ها خودداری نمایند. زمان بندی جدید کارگاه ها درشهریورماه متعاقبا اعلام خواهد شد.