گروه: 
كارآفرینی و تجاری سازی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1396
تاریخ خاتمه: 
1397
وضعیت: 
خاتمه یافته
هدف از این پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم وضعیت موجود پیش­روی سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران در تأسیس شرکت­های دانش­بنیان توسط اعضاي هیأت علمی با هدف رشد و بهبود فرایند و روال فعالیت­های آنها بود. روش پژوهش حاضر پیمایشی، از لحاظ ميزان و درجة كنترل،­ میدانی و از لحاظ نحوة جمع‌آوري اطلاعات از نوع تحقيقات توصيفي و غيرآزمايشي بود. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمي مؤسس شرکت‌های دانش‌بنیان در سازمان پژوهش‌های علمي و صنعتی ایران بودند. طبق مستندات موجود، 23 نفر از اعضاي هیأت علمی، 20 شرکت ثبت کرده بودند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش اول پژوهش برای استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و در نتيجه آن 13 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف، 9 فرصت و 10 تهدید به دست آمد. براساس موارد مستخرج از مصاحبه‌ها پرسشنامه سوات طراحی شد و در اختیار اعضای هیأت علمی سازمان قرار گرفت. نتایج تحلیل سوات نشان داد مهمترین نقطه قوت استفاده کارا از نیروی خبره و نوآور سازمان و برخورداری سازمان از امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت اجاره به شرکت‌های دانش‌بنیان اعضا بود؛ مهمترین نقاط ضعف عدم وجود یا نارسایی در تعریف رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی حقوق مالکیت فکری در زمینه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اعضاي هیأت علمی در سازمان و تأکید آیین‌نامه‌های ترفیع و ارتقا سازمان به امتیاز مقالات و طرح‌های پژوهشی اعضاي هیأت علمی بود و در فضای درونی نقاط قوت حاکم بود. در فضای بیرونی نیز حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های کارآفرینانه اعضای هیأت ‌علمی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی مهمترین فرصت‌ پیش‌روی سازمان در تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان اعضا به دست آمد و شفافیت اندک و ساختارمند نبودن اقتصاد کشور در استفاده از محصولات دانش‌بنیان مهمترین تهدید محیط بیرونی پیش‌روی سازمان بود و در فضای بیرونی فرصت‌ها حاکم بودند.  تحلیل فضای کلی نشان داد محیط بیرونی بر محیط درونی غالب است و فضای مثبت و کمک‌دهنده بر فضای مخاطره‌آمیز غالب مي‌باشد. همچنین تحلیل فضای راهبردی نشان داد که سازمان باید راهبردهای تهاجمی را به کار گیرد. برای تدوین راهبردها از جدول TWOS استفاده شد و 14 راهبرد استخراج گردید. اولویت‌بندی راهبردها نشان داد "بهره‌گیری از دانش فنی سازمان، تجاری‌سازی دانش فنی و کاربردی‌سازی اختراعات و تحقیقات سازمان به منظور تأمین و توسعه فناوری‌های High Tech مورد نیاز برنامه توسعه کشور بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان" مهمترین اولویت راهبردهای تهاجمی، "کاربردی‌سازی اختراعات و تحقیقات سازمان و تجاری‌سازی دانش فنی داخلی به همراه مطرح کردن برند سازمان در کنار برند شرکت‌های دانش‌بنیان اعضا به منظور بهبود اعتماد فضای کسب و کار به تولیدات دانش‌بنیان داخلی" مهمترین اولویت در راهبردهای رقابتی، "اصلاح یا بازنگری در قوانین و مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی حقوق مالکیت فکری، تجاری‌سازی و ارزشگذاری معنوی علمی شرکت‌های دانش‌بنیان اعضای هیأت علمی سازمان در راستای حمایت از طرح‌های کارآفرینانه و نوآورانه دانش‌بنیان اعضا به منظور توسعه فناوری‌های High Tech مورد نیاز صنایع کشور و حمایت از تولید مواد اولیه راهبردی کشور" مهمترین اولویت راهبرد محافظه کارانه، "اصلاح یا بازنگری در قوانین و مقررات، رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی حقوق مالکیت فکری، تجاری‌سازی و ارزشگذاری معنوی علمی شرکت‌های دانش‌بنیان اعضاي هیأت علمی سازمان به منظور کاهش رانت اطلاعاتی و کپی‌سازی از روی محصولات دانش‌بنیان اعضاي هیأت علمی" مهمترین اولویت راهبرد تدافعی بودند. نتایج تحلیل خوشه‌ای برای تقسیم‌بندی راهبردها به تناسب زمان نشان داد دو راهبرد ضربتی، هشت راهبرد کوتاه‌مدت، دو راهبرد میان‌مدت و دو راهبرد بلندمدت بودند.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.