طاهره میرعمادی
2020
    Miremadi Tahereh (2017), A model for Integrating S&T Policy with S&TDiplomacy ; a chapter of the book "S&T diplomacy and sustainabledevelopment in the developing countries" edited by Tahereh Miremadi et al.,New Delhi, NAM S&T Center.

    Miremadi Tahereh (2016): A hybrid Model for Science and TechnologyDiplomacy: How to Align the Rationales of Foreign Policy and Science, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2737347

    Miremadi Tahereh ,(2012) Science and Foreign Policy in Iran, the Mutually reinforcing Of Science and Soft Diplomacy in Iran, accepted to be published as a part of Proceedings of the NAM S&T Center 's Workshop of S&T Diplomacy for Developing Countries, (13-16 May 2012), Tehran, Iran,

    Miremadi Tahereh (2014), Integrating S&T policy and Diplomacy: Developing a Hybrid Model , International Workshop on Perspectives on Science & Technology Diplomacy For Sustainable Development in NAM and other Developing Countries, 29-04-2014,

    Miremadi Tahereh (2014) Network Diplomacy for Peace Building, IOR ARC-Summit for New Technologies, R&D and Commercialization, 11-05-2014,
 
    میرعمادي طاهره ( 1393 ) نقش روشنگري علوم اجتماعی در فرآیند سیاستگذاري علم، فناوري و نوآوري، همایش مطالعات اجتماعی فناوري در جامعه ، تیرماه 93
    میرعمادي، طاهره . دیپلماسی فناوري در شرایط تحریم در کنفرانس نقش مدیریت و توسعه علم و فناوري در استقلال صنعتی کشور 5خرداد 1390
    میرعمادي، طاهره . تعامل سیاست هاي کلان کشوري با مقررات سازمان تجارت جهانی در بخش تحقیق و توسعه در همایش ملی مراکز تحقیق و توسعه، وزارت صنایع و معادن
    میرعمادي، طاهره . فرایند جهانی شدن تحقیق و توسعه در اولین همایش برنامه ریز ي تحقیق و توسعه سازمان مدیریت و .برنامه ریزي، مرداد 1386
    میرعمادي، طاهره . مقاله برو نسپار ي تحقیقات پیوند جهانی تحقیق و تولید .هشتمین سمینار دانشگاه و صنعت، آذر 1385
    میرعمادي، طاهره . هویت محلی، اخلاق جهانی پیشنهادي برا ي موافقتنامه حقوقی جرایم سایبري در کشورها ي اسلامی، مرکز .تحقیقات مخابرات، 1387
    میرعمادي، طاهره . ادوارد سعید، نقد ذاتگرایی یا ذا ت گرایی نقادانه، همایش بین المللی بزرگداشت پروفسور ادوارد سعید پار هاي از مقالات علمی و ترویجی
    میرعمادي، طاهره . تحلیل معرفت شناختی ازنگرش نظام ملی نوآور ي به عنوان یک برنامه پژوهشی ".فصلنامه مدیریت توسعه ، فناوري ، .سال اول، شماره 1 زمستان 1387
    میرعمادي، طاهره . رشد اقتصاد ي و سیاست خارجی کابینه خاتمی ".مجله سیاست خارجی) نشر وزارت امور خارجه(، خرداد 1384
    میرعمادي، طاهره" .چگونه می توان از سرمایه گذاري خارجی برا ي انتقال فناوري بهره برد، نظریه دیاموند پوتر  و ایران 1377 ." .، نشریه نوآوران، شماره 100
    میرعمادي، طاهره ". مقررات حقوقی مالکیت معنوي مرتبط با تجارت". مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادي ، ش 107 و 1375 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.