بزرگداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران و کارمندان برگزیده سازمان (عکاس: حمیدرضا حسینی و محمد رضا سلیمی)