انتصاب جديد در هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي سازمان

.به گزارش روابط عمومي با صدور احكام جداگانه‌اي از سوي دكتر محمدرضا رضوان‌طلب دبير هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات  و فناوري، دكتر علي كفلو و دكتر معصومه قبادنژاد  به عنوان عضو هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي سازمان منصوب شدند. همچنين عضويت  دكتر محمدعلي اردكاني در اين هيات براي يك دوره ديگر تمديد گرديد.