مریم رمضانی

سمت: 
کارشناس مرکز منطقه‌ای میکروارگانیسم‌های صنعتی