سمیرا محمودنیا

سمت: 
کارشناس مرکز منطقه ای میکروارگانیسم های صنعتی