دکتر فرزانه عزیزمحسنی

سمت: 
رئیس مرکز منطقه‌ای میکروارگانیسم‌های صنعتی