فراخوان جذب همیار دانشجو

دانشجویان واجد شرایط و علاقمند به فعالیت در آزمایشگاه های زیرمجموعه اداره کل آزمایشگاه های مرکزی می توانند درخواست خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 26/08/1400 از طریق پست الکتریکی Clabs@irost.ir  به این اداره ارسال نمایند.

نام آزمایشگاه

رشته تحصیلی مورد نیاز

مدت زمان در هفته

آزمايشگاه تست تجهيزات پزشكي

مهندسي پزشكي گرايش بيو الكترونيك يا مهندسي الكترونيك

8 ساعت در هفته

آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي

مهندسي مواد يا مهندسي شيمي

16 ساعت در هفته

مركز منطقه اي ميكرو ارگانيسم هاي صنعتي

زيست فناوري ميكروبي

40 تا 50 ساعت در ماه