2-1- سيستم استخراج مواد موثره گياهي به روش ناهمسو
2-2-سيستم استخراج آّب فوق داغ
2-3-سيستم استخراج گياهان دارويي با آب گرم
2-4-سيستم دستگاه خشك كن پاششي
2-5-سيستم چند منظوره گلاس لاين
2-6- راكتور واكنش 150 و 250 ليتري با گرمايش روغن
2-7- راكتور واكنش 500 ليتري توليد مواد دارويي با گرمايش بخار
2-8- راكتور 500 ليتري استخراج ماده موثره گياهان 
2-9- پايلوت استخراج جامد مايع گياهان دارويي
2-10- خشك كن دوار
2-11- مخلوط كن
2-12- بال ميل
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.