خانم مریم خندان دانشجوی دکتری شیمی آلی پژوهشکده فناوریهای شیمیایی  در تاریخ 98/10/10 از رساله دکتری خود با عنوان “تهیه، اصلاح، کاربرد و تاثیر کاتالیستهای ناهمگن بازی در سنتز بیودیزل “ با موفقیت دفاع نمود. اساتید راهنمای ایشان خانم دکترشهره صفارزاده و آقای دکتر انور شلماشی بودند. اساتید داورداخلی آقای د کتر الیاسی، آقای دکتر محمودی نجفی و داور بیرونی آقای دکتر یعقوب صرافی از دانشگاه مازندران در جلسه حضور داشتند. از نتایج این رساله یک ثبت اختراع تایید شده و یک مقاله علمی و پژوهشی منتشر شده است و دو مقاله ISI تحت داوری می باشد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.