علی الیاسی ، سید حیدر محمودی نجفی
دومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران، تهران، ایران
2016
در این مقاله  نتایج مربوط به استفاده از دو کاتالیست گاما آلومینا  و زئولیت H-Beta برای تبدیل متانول به هیدروکربن های آروماتیکی ارائه شده است. در آزمایش های انجام شده گاماآلومینا در بخش ورودی یک راکتور بستر ثابت قرار داده شده تا متانول به دی متیل اتر تبدیل شود و در ادامه از زئولیت H-Beta برای تبدیل دی متیل اتر به هیدروکربن آروماتیکی استفاده شده است. نسبت سیلیس به آلومینا در زئولیت H-Beta مورد استفاده حدود 15و سطح ویژه آن 500m2/g است. آزمایش ها در دامنه دمایی 250 تا 370 درجه سلسیوس انجام گرفته و کاتالیست های تبدیل متانول و تبدیل دی متیل اتر با نسبت یک به یک و در هر آزمایش حدود 2 گرم مورد استفاده قرار گرفته اند. سرعت فضایی (WHSV) مطلوب برای کاتالیست H-Beta در دمای 370  درجه سلسیوس معادل  11/7h—1 (بدون در نظر گرفتن وزن گاماآلومینا) بدست آمده است. اصلی ترین ترکیب آروماتیکی تولید شده هگزامتیل بنزن است. اگر چه هیدروکربن های دیگری نظیر تری اتیل بنزن، اتیل پنتا متیل بنزن و دی متیل- اتیل بنزن و نیز ترکیباتی مانند 2، 3، 4- تری متیل هگزان و 2- متیل اکتان و متیل سیکلوهگزان در محصول تولیدی مورد شناسایی قرار گرفته اند.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.