Jamshidi H, Naimi‐Jamal MR, Safavi M, RayatSanati K, Azerang P, Tahghighi A.
Chemical Biology & Drug Design. 2022; 00:1–12 (ISI, 2.8).
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.