شفيعي م، مومنی س، همت ج ، سام م.
زيست شناسي ميكروارگانيسم ها، پاييز 1395 , دوره 5 , شماره 19 ; از صفحه 127 تا صفحه 135 .
2015

مقدمه: در حال حاضر مقاومت ضدميکروبي در ميان باکتري ها و ديگر موجودات بيماري زا تهديد جدي براي مديريت بيماري هاي عفوني است. جستجوي داروهاي فعال زيستي جديد با منشا طبيعي در گلسنگ ها موضوع بسياري از گروه هاي تحقيقاتي است.
مواد و روش ها: عصاره استوني گليفولسيا اسکابرا و ريزوپلاکا ملانوفتالما با استفاده از دستگاه سوکسوله تهيه شد. آثار ضدباکتريايي عصاره با استفاده از محيط کشت مولرهينتون آگار و آنتي بيوتيک هاي استاندارد کربنيسيلين و آزيترومايسين به روش کربي بائر بر روي باکتري هاي گرم مثبت و منفي شامل باسيلوس سرئوس، باسيلوس سوبتليس، استافيلوکوکوس اورئوس، ميکروکوکوس لوتئوس، سودوموناس آئروجينوزا، کلبسيلاپنومونيه، پروتئوس ولگاريس، سراشيا مارسنس و اشريشيا کلي بررسي شد. حداقل غلظت مهارکننده و حداقل غلظت کشندگي عصاره ها نيز تعيين شد.
نتايج: عصاره استوني گليفولسيا اسکابرا بر روي باکتري هاي گرم مثبت باسيلوس سرئوس، باسيلوس سوبتليس، ميکروکوکوس لوتئوس، استافيلوکوکوس اورئوس و همچنين بر باکتري گرم منفي پروتئوس ولگاريس به ترتيب با مقادير حداقل غلظت مهارکنندگي 0.16، 0.26، 1.04، 0.65 و 0.11 ميلي گرم بر ميلي ليتر آثار مهاري قابل توجهي نشان داد. عصاره ريزوپلاکا ملانوفتالما بر باکتري هاي گرم مثبت باسيلوس سرئوس، باسيلوس سوبتليس، استافيلو کوکوس اورئوس و ميکروکوکوس لوتئوس به ترتيب با مقادير 0.04، 0.08، 1.04 و 0.16 ميلي گرم بر ميلي ليتر حداقل غلظت مهارکنندگي نشان داد اما بر باکتري هاي گرم منفي تاثير نداشت.
بحث و نتيجه گيري: تاکنون آثار ضدميکروبي گليفولکيا اسکابرا گزارش نشده است. نتايج اين پژوهش تاثير ضدباکتريايي هر دو گونه گلسنگ بومي ايران را اثبات مي کند، بنابراين عصاره استوني اين گلسنگ ها مي تواند جايگزين خوبي براي آنتي بيوتيک هاي درماني باشد که نيازمند مطالعات بيشتر است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.