مریم عزیزي، جعفر همت
زیست فناوري دانشگاه تربیت مدرس دوره 7 ،شماره 2 ،پاییز و زمستان 1395
2016

این تحقیق با هدف جداسازی و شناسایی باکتری های ترموفیل تولید کننده اگزوکلوکاناز از چشمه های آب گرم دهلران در جنوب غربی ایران واقع در استان ایلام انجام شد. پس از نمونه‌گیری، غنی‌سازی در محیط کشت حاوی سبوس برنج یا CMC ( کربوکسی متیل سلولز) انجام گردید. شناسایی باکتری ها بر اساس خصوصیات آنها از جمله تعیین توالی ژن یونیورسال 16SrRNA و با استفاده از تکنیک PCR انجام شد. مقایسه توالی جدایه ها در پایگاه داده ژنومی بانک ژن، بیشترین قرابت را با گونه‌های Pseudoj,hgdxanthomonas mexicana، Chelatococcus daeguensis،Promicromonospora sp.،Isoptericola variabilis sp. نشان دادند. در میان جدایه ها، سویه منتخب به عنوان variabilis sp. IDAH9. Isoptericola شناسایی و نام گذاری گردید. این سویه U/ml1 فعالیت اگزوگلوکانازی نشان داد. به منظور بهینه سازی تولید آنزیم سویه منتخب، اثر منابع کربن، نیتروژن، توئین 80، ساکاروز بر تولید آنزیم بررسی گردید. نتایج نشان داد، بیشترین فعالیت اگزوگلوکانازی در غلظتهای 2/0% ساکاروز، 6/0% توئین 80 ، 12 گرم بر لیتر از منابع کربنی سبوس و کربوکسی متیل سلولز و 6/5 گرم بر لیتر آمونیوم سولفات حاصل شده است. آنزیم در دمای °C 50 پس از 24 ساعت 64% فعالیت خود را حفظ نمود. بنابراین Isoptericola variabilis sp. IDAH9. می تواند گزینه مناسبی برای تولید اگزوکلوکاناز مقاوم به حرارت از منابع کربنی ارزان قیمت باشد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.