سعيد ميردامادي افسانه رجبي، فرزانه عزیزمحسنی و بهمن مومن
مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران، 1831 ،سال دوم، شماره 8 ،14-25
2007
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.