حدیث منتظري، سیده ملیحھ صفوي، آزاده ابراھیم حبیبي، پریچھر یغمایي.
فصلنامھ گیاھان دارویي. سال ھفدھم، دوره چھارم، شماره مسلسل شصت و ھشتم، پاییز .1397
2018

مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (Polycystic ovary syndrome (PCOS یک بیماری غدد جنسی در زنان و به عنوان یکی از عوامل ‌اصلی نازایی در سنین باروری می‌باشد. با این وجود درمان این بیماری قطعی نیست و همواره بحث برانگیز است.
هدف: در این تحقیق اثرات بتانین به عنوان یک رنگدانه قرمز در چغندر قرمز در رت های با سندرم تخمدان پلی کیستیک القا شده مورد مطالعه قرار گرفت.
روش بررسی: سدیم - والرات جهت القا سندرم تخمدان پلی‌کیستیک به صورت داخل صفاقی به مدت 25 روز به رت‌های ماده از نژاد ویستار تزریق شد. رت‌ها به صورت تصادفی در 5 گروه تقسیم شدند که عبارتند از: یک گروه کنترل سالم، گروه شم (سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القا شده) با دریافت روزانهml  5/0 آب مقطر، گروه متفورمین و دو گروه که بعد از تزریق سدیم-والرات، بتانین با دوزهای  mg/kg8 و 16 در روز به مدت 30 روز دریافت کردند. گلوکز، پروفایل لیپیدی و هورمون‌های گنادوتروپین با روش کالریمتریک اندازه‌گیری شد. مطالعات هیستولوژیک روی برش عرضی بافت تخمدان رنگ‌آمیزی شده با هماتوکسیلین- ائوزین انجام شد.
نتایج: در مقایسه با گروه شم بتانین تعداد کیست‌های تخمدان را کاهش داده و فولیکول‌های اولیه، در حال رشد، گراف و جسم زرد را افزایش داد. همچنین بتانین میزان گلوکز، کلسترول، LDL و LH پلاسما را در موش‌های با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القا شده کاهش و سطح HDL و  FSHرا افزایش داد.
نتیجه‌گیری: بتانین در رت‌های با سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القا شده توانست وضعیت رت‌ها را از نظر تعداد کیست‌ها و فولیکول‌ها بهبود بخشد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.