کارگزاری مالی

این صندوق بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، می تواند در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری های مورد نظر دستگاه های اجرایی، در کلیه حمایت های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بازوی مالی آن مجموعه عمل نماید.


برخی از خدمات قابل ارائه:

•    مشارکت در مدیریت «وجوه اداره شده / کمک های فنی و اعتباری» دستگاه ها (ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه).
•    انجام پرداخت های مالی به نمایندگی از سازمان/دستگاه.
•    عاملیت «اعطای تسهیلات سازمان ها و دستگاه های اجرایی» به اشخاص حقوقی و حقیقی.
•    سرمایه گذاری در طرح ها به نمایندگی از صاحب منابع.
•    ارزیابی و ارزش گذاری طرح های معرفی شده بر اساس روش های علمی و معیارهای مشخص شده توسط دستگاه های اجرایی.
•    نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های تحت حمایت دستگاه ها.
•    پذیرش ریسک پرداخت تسهیلات توسط صندوق پس از ارزیابی طرح ها.


مزایای خدمات عاملیت مالی توسط صندوق:

•    تسریع در اجرای برنامه ها و کاهش بروکراسی.
•    ارائه خدمات تخصصی با کیفیت بالاتر.
•    فراهم شدن امکان پیاده سازی مدل های متنوع حمایتی برای دستگاه های اجرایی.