سيد محمد شتاب بوشهري، حسن حاج نجاري، طيبه سهيلا نراقي، بهرام ايماني
دو فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، جلد 23 ، شماره 1، صفحه 64-56 - 1394
2015
صنوبر لرزان (.Populus tremula L) از گونه‌های ارزشمند غیر بومی جنس Populus در ایران است که از طریق ریزازدیادی می‌تواند تکثیر ‌شود. منابع مختلف نیتروژن معدنی محیط کشت ACM (شاهد) در غلظت‌های 5/0، 1 و 5/1 برابر نیتروژن کل با نسبت 1 به 2 از +NO3- :NH4، ازت کل فقط به‌فرم- NO3 و ازت کل با نسبت 1 به 1 از +NO3- :NH4تغییر داده شدند. در پایان دوره کشت، صفات مورفولوژیک مواد گیاهی درون شیشه شامل طول شاخساره، تعداد شاخه‌های جانبی، تعداد برگ، شدت سبزینگی و وزن تر و خشک اندازه‌گیری شدند. نتایج حاصلاز مقایسه میانگین‌ها نشان داد که اختلاف بین تیمارها از نظر افزایش طول شاخساره معنی‌دار بود، از این‌رو می‌توان ازت معدنی کل محیط شاهد را تا نصف کاهش داد. به‌طوری‌که بیشترین وزن تر و خشک نیز در تیمار کاهشی نیم برابری ازت کل به‎دست آمد. کاهش و افزایش سطح نیتروژن موجب افت در میزان شاخه‌دهی در شاخساره‌ها شد و تیمارهای کاهشی و افزایشی به‎غیر از تیمار 1 به 1 از++NO3- :NH4با شاهد تفاوت معنی‌دار نشان دادند. البته بیشترین میزان سبزینگی در تیمار یک و نیم برابر ازت در محیط کشت با نسبت 1 به 1 از +NO3- :NH4به‎دست آمد. به‌نحوی‌که بهبود محیط کشت از طریق ایجاد تعادل یونی مناسب‌تر و در نتیجه افزایش توان جذب نیتروژن موجود در غلظت بهینه از سوی شاخساره‌ها امکان‌پذیر شد. بنابراین ادامه استفاده و تداوم بازکشت‌ها در محیط تغییر یافته ACM موجب ارتقاء نسبی شاخص‌های رشد گردید.


لینک مجله:  https://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/issue_10273_10276.html

لینک مقاله:  https://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/article_101536_34043562f380496f2245905280fe...
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.