آگهی مزایده

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در نظر دارد تعداد 5 دستگاه پژو405 سال 1385 و یک دستگاه کامیون آتش نشانی مدل 1383 از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده طی مراجعه  حضوری به امور مالی سازمان و یا آدرس www irost.org اقدام نمایند.
 جهت هماهنگی آقای جعفری تلفن : 9-56276325   داخلی 2416     -      2588

AttachmentSize
File مزایده43.68 KB