آگهی مناقصه عمومی سرويس، نگهداری و راهبری تاسيسات مکانيکی و برقی

موضوع مناقصه:   سرويس و نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و برقي و تعميرات جزئي ساختماني ، مجموعاً 70000 مترمربع

تضمين شركت در مناقصه:  واريز مبلغ 950.000.000 ريال به حساب شماره 1556456495 نزد بانك ملت شعبه كندوان انقلاب كد 63560 به ‌نام حساب سپرده سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران يا معادل آن ضمانت نامه بانكي در وجه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با تاريخ اعتبار 3 ماهه .

شرايط مناقصه: دارا بودن حداقل رتبه پنج تاسيسات از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري الزامي است.

دريافت اسناد: از تاريخ 1398/3/4 لغايت 1398/3/13  در ساعات اداري. (8.30 الي 15.30)

محل دريافت اسناد:  اداره کل اموراداری و پشتیبانی سازمان واقع در:  تهران، بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

قيمت اسناد: واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب سيباي بانك ملي شعبه خشايار جاري 2172089001007 با كد شناسه (1655) به نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ) كد شبا جهت واريز اينترنتي (پايا و ساتنا)    250170000002172089001007   (IR

مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/3/25    محل تحويل: (همان محل دريافت اسناد)

تاريخ برگزاري جلسه كميسيون مناقصه: ساعت 13.45 روز ‌‌یکشنبه مورخ 1398/3/26  واقع در دفتر معاونت پشتيباني و منابع‌انساني مستقر در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

ضمنا هزينه چاپ آگهي مناقصه در جرايد ) همچنین تمديد و تجديد احتمالي آن( بعهده برنده مناقصه مي باشد.

(تلفن تماس: 56276331)