آگهی مناقصه عمومي انجام امور نظافت و سرويس‌دهی آبدارخانه‌ها

موضوع مناقصه:  امور مربوط به نظافت و سرويس‌دهي آبدارخانه‌ها (نظافت سطوح مسقف به‌ميزان تقريبي 70.000 متر مربع، سرويس‌دهي آبدارخانه‌ها 22 واحد)

تضمين شركت در مناقصه:  واريز مبلغ 2.000.000.000 ريال به حساب شماره 1556456495 نزد بانك ملت شعبه كندوان انقلاب كد 63560 به‌نام حساب سپرده سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران يا معادل آن ضمانت نامه بانكي در وجه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با تاريخ اعتبار 3 ماهه .

دريافت اسناد: از تاريخ 1398/3/4  لغايت 1398/3/13  در ساعات اداري. (8.30 الي 15.30)

محل دريافت اسناد:  اداره‌کل اموراداری و پشتیبانی سازمان واقع در:  تهران، بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

قيمت اسناد: واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب سيباي بانك ملي شعبه خشايار جاري 2172089001007 با كد شناسه (1655) به نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران )كد شبا جهت واريز اينترنتي (پايا و ساتنا)    250170000002172089001007   (IR

مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/3/25    محل تحويل: (همان محل دريافت اسناد)

تاريخ برگزاري جلسه كميسيون: ساعت 8.30 صبح روز ‌یکشنبه مورخ 1398/3/26  واقع در دفتر معاونت پشتيباني و منابع‌انساني مستقر در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

هزينه چاپ آگهي مناقصه در جراید ( همچنین تمديد و تجديد احتمالي آن) به‌عهده برنده مناقصه مي باشد.

(تلفن تماس: 56276331)