آگهی مناقصه عمومی نگهداری، بهسازی و مرمت فضای سبز

 

موضوع مناقصه:  امور مربوط به نگهداري، بهسازي و مرمت فضاي سبز (به ميزان تقريبي 14 هكتار)
تضمين شركت در مناقصه:  واريز مبلغ 650.000.000 به حساب شماره 1556456495 نزد بانك ملت شعبه كندوان انقلاب كد 63560 به‌نام حساب سپرده سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران يا معادل آن ضمانت نامه بانكي در وجه سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با تاريخ اعتبار 3 ماهه .
دريافت اسناد: از تاريخ 1398/4/3 لغايت 1398/3/13 در ساعات اداري. (.8.30 الي 15.30)
محل دريافت اسناد:  اداره کل اموراداری و پشتیبانی سازمان واقع در: تهران، بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 
قيمت اسناد: واريز مبلغ 500.000 ريال به حساب سيباي بانك ملي شعبه خشايار جاري 2172089001007 با كد شناسه (1655) به نام سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ) كد شبا جهت واريز اينترنتي (پايا و ساتنا)    250170000002172089001007   (IR
مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1398/3/25    محل تحويل: (همان محل دريافت اسناد)
تاريخ برگزاري جلسه كميسيون: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/3/26  واقع در دفتر معاونت پشتيباني و منابع‌انساني مستقر در  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران 
هزينه چاپ آگهي مناقصه در جراید ( همچنین تمديد و تجديد احتمالي آن ) به عهده برنده مناقصه مي باشد.
(تلفن تماس: 56276331)