کارگاه های آموزشی موزه گلسنگ های ایران

ليست كارگاههاي آموزشي در بخش آموزش موزه گلسنگ هاي ايران به شرح زير مي باشد:                                                                                                  
دوره آشنايي با گلسنگ هاي ايران
سلسله سمينارهاي گلسنگ هاي ايران و معرفي ابعاد كاربردهاي گلسنگ ها
كارگاه آشنايي با گلسنگ و آثار تاريخي
كارگاه آشنايي با گلسنگ هاي مناطق بياباني
كارگاه آشنايي با گلسنگ هاي مناطق استپي
كارگاه آشنايي با گلسنگ هاي شاخص و انديكاتور
كارگاه آشنايي با گلسنگ ها و آلودگي هوا
كارگاه آشنايي با گلسنگ هاي دارويي
كارگاه آشنايي با نرم افزارهاي شناسايي گلسنگ ها
كارگاه آشنايي با انتشارات گلسنگ ها و نگارش مقاله در زمينه گلسنگ ها
كارگاه آشنايي با كروماتوگرافي لايه نازك گلسنگ ها
كارگاه آشنايي با HPLC در شناسايي مواد شيميايي گلسنگ ها
كارگاه آشنايي با نرم افزارهاي فيلوژني
كارگاه آشنايي با روشهاي بايوانفورماتيك در زمينه گلسنگ شناسي
كارگاه آشنايي با هنر و گلسنگ ها
كارگاه شناسايي انواع جنس هاي پر گونه گلسنگي ايران
كارگاه آشنايي با اصول و طبقه بندي گلسنگ ها در هرباريوم
كارگاه آشنايي با مهارت هاي پايگاه داده ها در زمينه تنوع زيستي